Seamus Anthony Power

Seamus Anthony Power

Lektor

Dr. Séamus A. Power er en interdisciplinær forsker med ekspertise i social-, kultur- og politisk psykologi. 

Han skrev sin Ph.D. og har været postdoc ved Department of Comparative Human Development på University of Chicago, og har en M.Phil. fra University of Cambridge og en BSc. fra University College Cork. 

I et af sine forskningstemaer fokuserer han ved hjælp af forskellige metoder på at afdække, hvordan mennesker oplever og forstår økonomisk ulighed ud fra et psykologisk perspektiv: under hvilke betingelser kan mennesker, der bor i demokratier, acceptere ulighed uden at engagere sig i aktiviteter, der kan være med til at skabe social forandring? Og under hvilke betingelser ændrer deres tolerance sig til protest, oprør og andre former for civil utilfredshed?

I et andet forskningstema undersøger han i samarbejde med kulturantropolog Professor Richard Shweder muligheder og begrænsninger ved pluralisme samt den multikulturelle udfordring i vestlige, liberale demokratier. Hvor meget tolerance er der i liberale demokratier som f.eks. USA og Danmark i forhold til diverse kulturelle praksisser, heriblandt kropsforandringer, forældreautoritet, arrangerede ægteskaber, påklædning og familiestrukturer? Og hvor meget tolerance mener folk, at der bør være? 

Séamus A. Power’s tredje forskningsområde forener de to temaer ovenfor. Han er interesseret ”Ligheds-Forskelligheds-paradokset”; at lande med større indkomstmæssig lighed har en tendens til at være kulturelt mindre mangfoldige. En af konsekvenserne ved dette umiddelbare sammenstød mellem kulturel mangfoldighed og lighed i indkomst er, at ethvert land, der værdsætter både økonomisk lighed og kulturel mangfoldighed, før eller siden må konfrontere dette paradoks – om ikke andet, så for at finde en afvejning mellem lighed og mangfoldighed, som er forenelig med social harmoni.   

I et fjerde forskningstema undersøger Séamus A. Power med samarbejdspartnere fra Psykologi og Sociologi menneskers hverdagsoplevelser ved den samfundsmæssige nedlukning under COVID-19 krisen og den efterfølgende genåbning af det danske samfund. Det gør de gennem brug af både kvantitative og kvalitative metoder. 

Séamus A. Power har skrevet om komplementaritet og uoverensstemmelser mellem etnografiske og eksperimentelle metoder, og han har i samarbejde med kollegaer udtænkt SAGE- og MOVE-modellerne, der anvendes i socialpsykologisk forskning. Disse modeller fremhæver relevansen og vigtigheden af at anvende økologisk valide tilgange, som trækker på både kvalitative og kvantitative metoder, når sociale og politiske fænomener skal undersøges over tid. 

Find Séamus A. Power’s publikationer og medieomtale af hans forskning på hans hjemmeside: www.seamusapower.com

ID: 224982055